TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Keski-Suomen eläinklinikka Oy:n EU:n tietosuojalain (GDPR) mukainen tietosuojaseloste .

Laadittu 23.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Keski-Suomen eläinklinikka Oy

Y-tunnus: 28339743

Osoite: Kirrinpolku 4, 40270 Palokka

info@keskisuomenelainklinikka.fi

www.keskisuomenelainklinikka.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Laura Sundberg

laura.sundberg@keskisuomenelainklinikka.fi

puh. 029 1700 900

3. REKISTERIN NIMI

Keski-Suomen eläinklinikka Oy:n sähköinen asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoidossa.

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

– asiakaspalvelu, laskutuksen mahdollistaminen

– asiakassuhteen hoitaminen eli yhteydenpito asiakkaisiin

– lakisääteisten potilasasiakirjojen tallentaminen (MMM:n asetus nro 6/EEO/2000)

– viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen ja seuranta

– liiketoiminnan kehittäminen ja suunnittelu

– suoramarkkinointiin asiakkaan suostumuksella

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

– nimi (asiakkaan ja potilaan)
– asiakasnumero
– osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

– potilaan sukupuoli, syntymäaika, yksilöintitiedot
– käyntiin ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät tiedot (mitä potilaalle on tehty ja milloin, mitä on keskusteltu hoitovaihtoehdoista)
– potilaan hoitoon tai vointiin liittyvät asiat (kuten aiemmin tiedossa olevat sairaudet, lääkitykset, rokotushistoria, jatkohoitosuunnitelma)
– asiakkaan vakuutustiedot (eläinlääkärikuluvakuutus)

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin Keski-Suomen eläinklinikan ja asiakkaan välillä katsotaan olevan asiakassuhde. Lain (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta, Maa- ja metsätalousministeriön asetus 6/EEO/2000.) mukaan klinikalla on velvollisuus säilyttää potilastietoja vähintään kolmen vuoden ajan viimeisen eläintä koskevan merkinnän tekemisestä potilaskortistoon.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Suurin osa rekisterin tiedoista kerätään asiakkaalta itseltään ja joissain tapauksissa muilta osapuolilta (esimerkiksi luotto- tai vakuutustiedot). Lisäksi tietoja voidaan kerätä erilaisten palveluiden käytön yhteydessä tai markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen tai tapahtumien yhteydessä. Asiakkaan pyynnöstä tai asiakkaan luvalla potilastietoja saadaan muilta eläinklinikoilta.

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Asiakastietoja voidaan luovuttaa eteenpäin vain asiakkaan luvalla tai pyynnöstä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA: N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti (henkilökohtaiset kirjautumistunnukset) silloin, kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella (potilasohjelmisto). Keski-Suomen eläinklinikka huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain klinikan työntekijöiden toimesta.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Keski-Suomen eläinklinikalle. Keski-Suomen eläinklinikka voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen, tätä varten tulee rekisteröidyllä olla kirjallinen vaatimus. On kuitenkin tilanteita, joissa Keski-Suomen eläinklinikan on lain mukaan pakko luovuttaa tietoja eteenpäin.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta mahdollisten laki- tai sääntömuutosten tai palvelun kehittämisen yhteydessä.

Yhteydenotot tätä selostetta koskeviin asioihin liittyen:

laura.sundberg@keskisuomenelainklinikka.fi

p. 029 1700 900